Sabtu, 12 Disember 2009

Jurnal

Jurnal 1

Jurnal 2

Jurnal 3

The Contribution Of Action Research To Training Teachers In Intercultural Education: A Research In The Field Of Greek Minority Education

Penulis : Kostas Magos

The Effects Of Computer Games On Primary School Students’ Achievement And Motivation In Geography Learning

Penulis : Hakan Tuzun, Meryem Yılmaz-Soylu, Turkan Karakuş, Yavuz İnal, Gonca Kızılkaya

Using Action Research To Teach students To manage team Learning and Improve Teamwork Satisfaction.

Penulis : Brenda Scott-Ladd and Christopher C.A. Chan

Apakah masalah yang dijadikan kajian

Adakah gaya pengajaran guru terhadap pelajar di dalam kelas boleh ditingkatkan menggunakan kajian tindakan dalam konteks pendidikan merentas budaya?

Adakah pencapaian dan motivasi pelajar terhadap subjek Geografi dapat ditingkatkan melalui kaedah permainan komputer?

Apakah strategi yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mambangunkan kemahiran dalam menguruskan kumpulan pembelajaran?

Sample dan Setting Kajian

Sampel kajian

· 9 orang guru (5 lelaki, 4 perempuan)

· Berumur antara 40 hingga 50 tahun

· Semua guru merupakan lepasan Maktab (College Teacher)

· Telah berkerja selama 20 ke 25 tahun sebagai guru

Setting kajian

· Dilakukan di sekolah minoriti yang pelajarnya tidak mempunyai identiti Greek

· Lokasinya di Thrace, utara Negara Greece bersempadan dengan Turkey

· Kebanyakan pelajar di sekolah minoriti ini adalah daripada kawasan Turks, Pomaks dan Roma yang rata-rata penduduknya beragama Islam

Sampel kajian

· Seramai 24 orang pelajar tahun 4 dan 5 terlibat secara sukarela (12 lelaki, 12 perempuan)


Setting kajian

 • Sebuah sekolah swasta (private) di Ankara, Turki

Sampel kajian

· 2 kumpulan pelajar (pra siswazah selama 2 tahun) dari bidang pengurusan

( kumpulan 1 = 196 pelajar) dan (kumpulan 2 = 114 pelajar)

· Semester 1 seramai 196 pelajar

107 orang lelaki dan 89 org perempuan

151 pelajar di Australia dan 45 pelajar di Malaysia

· Semester 2 seramai 114 pelajar

55 orang lelaki dan 59 perempuan

131 pelajar di Australia dan 21 pelajar di Malaysia

Setting Kajian

 • Universiti di Australia dan Malaysia

Bagaimanakah kajian dilakukan (prosedur)

Kaedah kajian kes terhadap 9 orang guru

Dibahagikan kepada 3 kumpulan

i) Kumpulan 1 – 3 orang guru terlibat secara aktif menjalankan eksperimen (experimental group) yang menyertai kursus dalaman berkaitan pendidikan antara budaya selama 2 tahun dan menjalankan kajian tindakan selama 1 tahun dalam tempoh masa yang sama

ii) Kumpulan kawalan 1 – 3 orang guru yang hanya menyertai kursus dalaman berkaitan pendidikan antara budaya selama 2 tahun

iii) Kumpulan kawalan 2 – 3 orang guru tidak terlibat dalam kedua-dua keadaan di atas

Menggunakan Kemmis (1993) spiral model, tiga fasa iaitu merancang, melaksana dan mereflek dijalankan dalam 3 pusingan.

Pusingan 1 - dijalankan selama 2 bulan sebagai masa penyesuaian

Pusingan 2 - dijalankan selama 5 bulan untuk melaksanakan kajian tindakan

Pusingan 3 - dijalankan selama 2 bulan untuk membuat reflek terhadap hasilan kajian

Dijalankan selama 3 minggu, pelajar mempelajari tempat dan nama-nama negara melalui kaedah tradisional dalam minggu pertama dan menerusi permainan komputer Quest Atlantis (QA) ini pada minggu kedua dan ketiga

Minggu pertama - pelajar diberi pengenalan tentang topik kajian ini yang akan dijalankan selama 3 kali, sekali dalam seminggu. Ujian skala pencapaian dan motivasi versi sekolah dijalankan. Kemudian, satu aktiviti orientasi permainan ‘the scavenger hunt’ dijalankan secara berpasangan di makmal komputer. Dalam permainan ini pelajar diajar melayari ruang 3 dimensi, mencari dan menggunakan koordinat dan mengembara di alam maya.


Minggu kedua, ujian pre diberikan kepada pelajar. Kemudian, pelajar secara berpasangan melibatkan diri dalam permainan komputer
Quest Atlantis (QA) yang berkaitan dengan matapelajaran geografi.

Minggu ketiga, permainan diteruskan. Pelajar diberi ujian post. Ujian skala pencapaian dan motivasi versi permainan juga dijalankan. Kemudian, pelajar diberi empat soalan terbuka berdasarkan instrumen penggunaan kertas.

Akhir sekali, penulis menemu bual dengan dua orang pemain.

Mengunakan Model Town et al. (2000) dan Kuit et al. (2001)

2 kelas pelajar tahun 2 pra siswazah selama 2 tahun

Data dikumpul pada permulaan dan penghujung bengkel 1 semester ( 16 minggu) dengan 13 minggu berhubungan

Awal semester - mengenalpasti kelemahan dan kekuatan individu yang termasuk dalam kumpulan

Memikirkan peranan, penglibatan dan peringkat perkembangan kumpulan

Akhir semester: Maklum balas kepuasan prestasi kumpulan dan konflik pengurusan selepas penyertaan

Semester 1: 196 pelajar - 107 orang lelaki dan 89 org perempuan (151 pelajar di Australia dan 45 pelajar di Malaysia)

Semester 2: 114 pelajar - 55 orang lelaki dan 59 perempuan (131 pelajar di Australia dan 21 pelajar di Malaysia)

Semester 3: 114 orang (55 lelaki dan 59 perempuan)

Semester 4: 99 orang (46 lelaki dan 53 perempuan)

Skala: 1 sangat negatif, 3 neutral @ tidak pasti dan 5 sangat positif

Pelajar diberi nombor rahsia yang berturutan secara rawak

Pelajar dibenar menyimpan salinan jawapan mereka dan membuat perbandingan dengan agregat kelas serta pelajar lain.

Bagaimana pengkaji mengumpul dan menganalisis data

Teknik Pengumpulan Data

i) pemerhatian

pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian sepanjang proses kajian tindakan ini berlaku ke atas 9 orang guru terlibat. Semua dapatan direkod secara bertulis oleh pengkaji.

ii) Temubual

melalui kaedah temubual (kualitatif) di setiap pusingan, pengkaji membuat rumusan terhadap hasil dapatan

Teknik Pengumpulan Data

Kaedah kuantitatif

Ujian pencapaian (pre dan post) yang mengandungi 17 soalan pelbagai pilihan dilakukan sebanyak dua kali iaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga.

Ujian motivasi pula mengandungi 17 item untuk mengukur motivasi intrinsik dan 13 item untuk mengukur motivasi ekstrinsik.

Kaedah kualitatif

Pemerhatian dengan disokong oleh rakaman audio dan gambar

Temubual - Empat soalan terbuka diberi kepada pelajar selepas sesi pembelajaran dan dua orang pemain perempuan ditemu bual secara tidak formal pada akhir sesi minggu ketiga

Analisis data

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibuat dalam tempoh 16 minggu dari awal hingga akhir semester untuk mengetahui apakah kekuatan dan kelemahan pelajar yang dibawa dalam kumpulan dan strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan kerja secara kumpulan.

Pengumpulan data adalah secara soal selidik melalui soalan-soalan berkaitan dengan penglibatan mereka dalam kumpulan.

Pengukuran data pertama: 56 perkara

 • 15 perkara mengikut versi Rahim (1983) iaitu penguasaan, kerjasama, pengekalan, penyesuaian dan kompromi (kata sepakat)
 • Pelajar yang berkumpulan versus individu diukur menggunakan 5 perkara
 • Kerjasama versus bebas diukur dengan mengunakan 2 skala dan 8 perkara mengkut Barnes dan Owens (1992)
 • Kaedah pembelajaran 8 perkara berpasangan mengikut Kolb dalam Lussier dan Paulos.
 • Kecenderungan seperti selia, buat, rasa dan fikir
 • 5 soalan demografik

Pengukuran data kedua:

 • Kebebasan, Kolektif dan kerjasama telah diganti dengan peranan sifat
 • 5 soalan setiap satu: Pandangan individu mengenai kepimpinan, komunikasi, interpersonal, keupayaan menyelesaikan masalah dan aspirasi.
 • Soalan demografik akhir tahun: 13 perkara mengenai kepuasan pelahar dan konflik pengurusan


Analisis data

 • Hasil kajian dipersembahkan dalam bentuk Cronbach Alpa Benchmark, t-test dan korelasi.
 • Penghuraian hasil kajian adalah terhad kerana mempunyai 56 item yang mana setiap item menghasilkan dapatan yang pelbagai

Bagaimana pengkaji memapar dapatan kajian

Hasil temubual dan pemerhatian diberikan dalam bentuk pernyataan.

Pusingan 1

 • guru-guru dari ketiga-tiga kumpulan tidak dapat menyesuaikan diri dengan budaya baru di sekolah berkenaan
 • guru daripada kumpulan 1 meragui kejayaan kajian tindakan yang dijalankan.

Pusingan 2

 • guru-guru daripada kumpulan 1 mula menyesuaikan diri dan menjalankan pelbagai kaedah pembelajaran sebagai perolehan kajian tindakan mereka
 • guru-guru kumpulan 2 dan 3 menjalankan pengajaran seperti biasa

Pusingan 3

 • guru daripada kumpulan 1 membuat refleksi terhadap dapatan kajian mereka di dalam kelas berkaitan projek pendidikan merentas budaya ini menunjukkan penerimaan positif pelajar, ibubapa dan masyarakat sekitar
 • guru kumpulan 2 menyatakan kawasan persekitaran luar sekolah boleh mempengaruhi pencapaian pelajar iaitu masyarakat itu sendiri termasuklah keluarga
 • guru kumpulan 3 memberikan respon bahawa kegagalan pelajar adalah normal bagi etnik dan identiti budaya mereka (minoriti)

Kajian dipaparkan dalam bentuk laporan/penerangan

Permainan komputer (ICT) boleh digunakan dalam menarik dan meningkatkan minat pelajar serta membantu mereka lebih memahami matapelajaran geografi.

Selain itu, kaedah permainan komputer mampu menjadikan suasana pembelajaran mereka menyeronokkan dan seterusnya meningkatkan gred pencapaian serta motivasi pelajar

Kajian dipaparkan dalam bentuk Jadual

Keputusan menunjukkan apabila pelajar diajar untuk menguruskan proses kerjasama dan tanggungjawab dalam pengurusan konflik dan hubungan antara pasukan, didapati konflik dan hubungan sosial berkurangan dan berpuas hati dengan hasil pembelajaran.

0 ulasan: